แหล่งเงินทุน

มองหาแหล่งเงินทุน เชิญทางนี้ !

กองทุน SME ตามแนวประชารัฐกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 

  1. ช่วยเหลือสนับสนุน SMEs ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0
  2. ช่วยเติมเต็มให้ SMEs ที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติได้ มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนได้ ซึ่งจะทำให้ SMEs เป็นฐานการสร้างรายได้และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
  3. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local economy) ตามหลักการ Thailand 4.0

คลิกเลย >>>> กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 

 

women2-logoกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
  2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
  3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
  4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

คลิกเลย >>>> กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี