คู่มือพัฒนาธุรกิจ

คู่มือพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

ปก คู่มือพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ “คู่มือพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจที่ต้องการประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่ดำเนินการอยู่แล้ว และสนใจยกระดับพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายในเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กระบวนการจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และแนวทางการยกระดับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการและ/ หรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาพร้อมจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองก่อนจะยื่นขอเข้ารับรองมาตรฐานบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้ ผลการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานนี้ไปสู่จะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Click >> คู่มือพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

 

คู่มือพัฒนาธุรกิจสปา สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจปก คู่มือพัฒนา สปา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ “คู่มือพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจที่ต้องการประกอบธุรกิจสปาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่ดำเนินการอยู่แล้ว และสนใจยกระดับพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายในเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจสปา กระบวนการจัดตั้งธุรกิจสปา และแนวทางการยกระดับธุรกิจสปาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการและ/ หรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาพร้อมจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองก่อนจะยื่นขอเข้ารับรองมาตรฐานบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้ ผลการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานนี้ไปสู่จะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Click >> คู่มือพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

 

คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

ปก คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพคู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ฉบับสมบูรณ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำ “คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจที่ต้องการประกอบธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่ดำเนินการอยู่แล้ว และสนใจยกระดับพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายในเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ กระบวนการจัดตั้งธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และแนวทางการยกระดับธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการและ/ หรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาพร้อมจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองก่อนจะยื่นขอเข้ารับรองมาตรฐานบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้ ผลการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานนี้จะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Click >> คู่มือพัฒนาธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ